Mallrat që ne nuk i transportojmë:


Nuk bëjmë shërbimin e transporteve për lëndët djegëse, vaj automjetesh, naftë, ose benzinë (vetëm me pakicë, deri në 200 litra), të cilat duhet të shoqërohen me dokumentacion të rregullt.

 

Nuk transportojmë asnjë lloj malli që përmban rrezik eksplodues, ndezës apo plasës!

 

Nuk bëjmë transportin as të mjeteve medicionale, medikamenteve, përpos në rast që pala dëshmon dokumentacionin përkatës.

 

Po ashtu ne nuk transportojmë produkte ushqimore të asnjë kategorie pos në raste të posedimit të dokumentacionit sipas kërkesave të ministrive të vendeve

tona me dokumentacion të rregulluar!

 

Home Destinimet Shërbimet Tona Ofertë bashkëpunimi Aktivitete Info për ne Kontakt Linkat